skip to Main Content

White omelet with “katiki” ( white cream cheese ) of Domokos, smoked salmon and avocado.

Back To Top